Algemene Voorwaarden

Dit document bevat de Algemene Voorwaarden waaronder BingBox haar Diensten levert. Gelieve deze Algemene Voorwaarden grondig te lezen vooraleer u een abonnement neemt op onze diensten. Door een abonnement te nemen onze diensten gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Abonnee : de natuurlijke persoon die een abonnement neemt van BingBox.
1.2 Abonnement : overeenkomst tussen BingBox en de abonnee voor het afnemen van een abonement op het huren van Speelgoedpakketten voor opeenvolgende huurperiodes van telkens met 1 maand onder de voorwaarden zoals in dit document gestipuleerd tegen betaling van abonnementsgelden.
1.3 Abonnementsbedrag : het gedurende de looptijd van het Abonnement maandelijks door de Abonnee te betalen huurgeld. De verzend- en terugzendkosten zijn in het Abonnementsbedrag begrepen, behoudens in geval van afweizigheid van abonnee en/of niet (volledig) klaar zetten van de doos inclusief alle onderdelen door de  abonnee op de vooraf afgesproken tijdstippen.
1.4 Account : het account dat de Abonnee dient aan te maken om zich op de Website van BingBox ! te registreren.
1.5 Betaalplatform : Tikkie, het platform via welke betalingen gedaan worden.
1.6 Dienst : door BingBox geleverde dienst zoals gedefinieerd in art. 2 hierna.
1.7 Item : een speelgoedartikel, dat deel uitmaakt van het Speelgoedpakket en dat zelfstandig als speelgoed kan worden aangewend. Een onderdeel van een speelgoedartikel is geen Item.
1.8 Inlever/omruildatum : uiterlijke datum waarop de Abonnee het Speelgoedpakket moet omruilen of terugzenden in toepassing van art. 3.4. Afgifte van het Speelgoedpakket uiterlijk op die datum, aan bezorger van BingBox of bij een postpunt, geldt als tijdige Terugzending. De stempel van afgifte door het Postpunt, is bewijskrachtig.
1.9 Koopprijs : de door BingBox vastgestelde prijs die betaald moet worden door de Abonnee hetzij bij aankoop van het Speelgoedpakket of een Item ervan, hetzij bij verlies of beschadiging van het Speelgoedpakket of een Item ervan.
1.10 Huurperiode : de periode van twee maanden waarin de Abonnee het gebruiksrecht heeft over het Speelgoedpakket.
1.11 Laattijdige Terugzending: afgifte van het Speelgoedpakket aan bezorger van BingBox of op het Postpunt nà afgesproken Inlever/omruildatum.
1.13 Ontvangst/Ontvangen : afhaling van het Speelgoedpakket op het Postpunt of bij overhandiging door bezorger van BingBox.
1.14 Postpunt : de door BingBox uitgekozen Ontvangst en Terugzending locatie van de Speelgoedpakketten.
1.15 Registratie : elektronische intekening op een Abonnement op de Dienst van BingBox door invulling en vervulling van de hiertoe op de Website voorziene toetredingsformulieren en registratieformaliteiten (aanmaken van account). Registratie geldt als aanvaarding door de Abonnee van deze Algemene Voorwaarden, die integraal deel uitmaken van het Abonnement tussen BingBox en de Abonnee. Door Registratie bevestigt de Abonnee de Algemene Voorwaarden gelezen en begrepen te hebben.
1.16 Speelgoedpakket: een pakket bestaande uit verschillende Items, zoals terug te vinden op de Website.
1.17 Terugzending/Terugzenden: Afgifte/afgeven van het Speelgoedpakket aan BingBox bezorger of op het Postpunt, met het oog op terugzending ervan aan BingBox.
1.18 Website : www.BingBox.nl
1.19 Werkdag : alle dagen behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in Nederland.

2. De Dienst
2.1 De Dienst die na Registratie van de Abonnee geleverd wordt door BingBox bestaat uit het verhuren van Speelgoedpakketten via een Abonnement.
2.2 De Website geldt als een vrijblijvende offerte. De op de Website voorgestelde Speelgoedpakketten kunnen afwijken van de geleverde Speelgoedpakketten. De informatie omtrent de Dienst en de prijszetting, alsook de gedetailleerde informatie over de Speelgoedpakketten zijn opgesteld en via de Website meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.
2.3 BingBox is slechts gehouden tot levering van haar Diensten na Registratie van de Abonnee en ontvangst van de eerste betaling van Abonnementsbedrag.
2.4 BingBox verzendt ongeveer om de 2 maanden een Speelgoedpakket naar de Abonnee. Levering kan naar een postpunt of naar het huisadres van de abonnee. De Abonnee ruilt na 2 maanden het speelgoedpakket in voor een ander speelgoedpakket dat wordt verzonden door BingBox, tenzij het abonnement ten einde loopt. In dat laatste geval stuurt de Abonnee het speelgoedpakket na 2 maand terug naar BingBox zonder een nieuw pakket te ontvangen.
2.5 De Abonnee betaalt voor de Dienst het Abonnementsbedrag.
2.6 Indien een Item van een op de Website voorgesteld Speelgoedpakket niet beschikbaar is, zal dit Item door BingBox vervangen worden door een ander gelijkaardig of gelijkwaardig Item, zonder mogelijkheid van verhaal door de Abonnee.
2.7 Na minimaal 2 maanden informeert de Abonnee BingBox dat het pakket omgeruild kan worden en stuurt het Speelgoedpakket terug naar BingBox voor de afgesproken Inlever/omruildatum.  Zonder berichtgeving van de Abonnee gaat BinBox ervan uit dat de Abonnee het pakket nog een maand willen houden.
2.8 Toezending van een nieuw Speelgoedpakket in toepassing van het Abonnement gebeurt hoe dan ook pas na betaling van het volgende toepasselijk Abonnementsbedrag, en/of de Koopprijs in geval van uitoefening van de Aankoopoptie.

3. Looptijd van het Abonnement en Huurperiode
3.1. Het Abonnement heeft een looptijd van 2 maanden en wordt automatisch verlengd met een periode van 2 maanden. De Abonnee ontvangt in principe 1 speelgoedpakket per 2 maanden, telkens te gebruiken voor één Huurperiode van 2 maand.
3.2. Het Abonnement eindigt van rechtswege na het schriftelijke opzegging per mail op [email protected]
3.3. De looptijd van het Abonnement gaat in op datum van verzending van het eerste Speelgoedpakket, en eindigt 59 dagen na de datum van eerste verzending.
3.4. De Huurperiode gaat in op datum van verzending van het Speelgoedpakket, en eindigt van rechtswege 2 maand (60 dagen) later.

4. Levering en overdracht van risico
4.1 BingBox verbindt zich ertoe om de Speelgoedpakketten te sturen naar het huisadres van de Abonnee, tenzij de Abonnee de voorkeur geeft aan verzending naar een postpunt.
4.2 Levering gebeurt door ontvangst door de Abonnee van het Speelgoedpakket aan de deur of op het Postpunt. Op dat moment gaat het risico van beschadiging en verlies over op de Abonnee.
4.3 BingBox garandeert dat de Items in goede en schone toestand geleverd worden. BingBox levert tevens de nodige gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften betreffende de Items van het Speelgoedpakket. Zulke gebruiksaanwijzingen en veiligheidsvoorschriften zullen niet noodzakelijkerwijs fysisch samen met de Speelgoedpakketten geleverd worden maar kunnen ook digitaal/elektronisch per email naar de Abonnee verstuurd worden op het door hem aangegeven emailadres. De Abonnee bevestigt dat hij regelmatig zijn emails leest en dat hij veiligheidsvoorschriften en gebruiksaanwijzingen die hij digitaal/elektronisch ontvangt zal toepassen.
4.4 Speelgoedpakketten worden enkel geleverd aan het huisadres van de Abonnee, tenzij de Abonnee actief om bezorging aan een postpunt vraagt.
4.5 De levering van het eerste Speelgoedpakket zal gebeuren binnen 5 tot 10 Werkdagen na betaling van het eerste Abonnementsbedrag. Elke volgende levering gebeurt binnen de 5 tot 10 dagen na betaling van het volgende toepasselijk abonnementsbedrag, en de betaling van de Koopprijs in geval van uitoefening van de Koopoptie.
4.6 Vertraging in levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van het Abonnement of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de Abonnee, noch tot verlenging van een Huurperiode of van de looptijd van het Abonnement.

5. Betaling
5.1 De Abonnee verbindt zich ertoe om bij Registratie onmiddellijk het eerste Abonnementsbedrag te betalen en daarna het Abonnementsbedrag maandelijks te betalen via de door BingBox gekozen Betaalplatform.
5.4 De Abonnee garandeert dat alle gegevens die hij opgeeft bij de Registratie en betaling correct zijn, dat de krediet- of bankkaart of de rekening of andere betaalmethode die de Abonnee gebruikt hem toebehoren en dat hij over voldoende tegoed of kredietfaciliteiten beschikt om zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van BingBox na te komen. BingBox behoudt zich het recht voor om de opgegeven betalingsdetails regelmatig te controleren alvorens Speelgoedpakketten te leveren.
5.5 Indien een automatische betaling via het Betaalplatform op de Website om een of andere reden niet mogelijk is, zal de Abonnee op een andere manier zorgen voor betaling van de door hem verschuldigde bedragen, en dit binnen 3 Werkdagen na vaststelling van de onmogelijkheid van betaling via het Betaalplatform.
5.6 In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande bedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden a rato van 1% per begonnen maand. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
5.7 BingBox behoudt zich het recht voor om bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van verschuldigde bedragen of gehele of gedeeltelijke niet-nakoming door de Abonnee van enige andere verbintenis op grond van het Abonnement, zonder voorafgaande ingebrekestelling, de uitvoering van haar eigen verplichtingen uit hoofde van het Abonnement op te schorten of het Abonnement met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst, onverminderd enig ander recht dat BingBox kan laten gelden tegen de Abonnee.

6. Bijzondere rechten en plichten van de Abonnee
6.1 De Abonnee zal zorg dragen voor de Items van het Speelgoedpakket en erop toe zien dat de Items of de verpakking niet gebruikt worden voor onrechtmatige of ongeschikte doeleinden of leeftijden, en dat gebruiksaanwijzingen, leeftijd- en veiligheidsvoorschriften, die vastgesteld zijn door de producent voor elk Item, nageleefd worden.
6.2 De Abonnee zal defecten en/of gebreken aan Items binnen 3 dagen na ontvangst van het Speelgoedpakket aan BingBox melden per e-mail op [email protected]
6.3 De Abonnee zal beschadiging tijdens de Huurperiode of verlies van het Speelgoedpakket of een Item ervan, onmiddellijk aan BingBox melden per e-mail op [email protected]
6.4 De Abonnee zal erop toezien dat niemand met beschadigde of ongeschikte Items kan spelen, of zich er op één of andere manier aan kan verwonden.

7. Abonnement voor derde partijen
7.1 Indien de Abonnee het Abonnement aangaat als geschenk voor een derde (ontvanger), blijft hij hoe dan ook zelf verantwoordelijk voor goede uitvoering van het Abonnement, voor de betaling en voor de Terugzending van de Speelgoedpakketten en alle andere verplichtingen zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
7.2 De Abonnee verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat de derde (ontvanger) op de hoogte is van de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de Items, inclusief de leeftijdsvoorwaarden, zowel als de algemene voorwaarden.

8. Terugzending
8.1 De Abonnee verbindt zich ertoe om de Speelgoedpakketten terug te sturen naar BingBox uiterlijk op de Inlever/omruildatum. De Abonnee is verplicht om het Speelgoedpakket in te leveren ten laatste bij ontvangst van het nieuwe/volgende pakket. Indien de Looptijd van het Abonnement verstreken is (en er dus geen nieuw Speelgoedpakket volgt) of indien de Abonnee in gebreke gebleven is om het verschuldigde abonnementsbedrag te betalen, is de Abonnee verplicht het Speelgoedpakket ten laatste op de 60ste dag na verzending door BingBox terug te sturen naar BingBox. De Abonnee zorgt ervoor dat het Speelgoedpakket in goede en schone staat wordt teruggestuurd.
8.2 Tijdige terugzending gebeurt op kosten van BingBox. Het risico gaat echter pas terug over op BingBox op het moment van ontvangst door BingBox van het Speelgoedpakket op haar eigen adres.
8.3 In geval van laattijdige Terugzending en/of afwezigheid op de vooraf afgesproken afhaaldagen zijn de terugzendkosten voor rekening van de Abonnee. BingBox kan deze op de Abonnee verhalen bij toepassing van art. 6.3 of op enige andere wijze die BingBox verkiest.
8.4 Indien de Abonnee het Speelgoedpakket of een Item daaruit niet terugzendt uiterlijk op Inlever/omruildatum, wordt aangenomen dat de Abonnee het Speelgoedpakket of het ontbrekende Item wil behouden. De eerst volgende speelgoedpakket zal dan ook minder items bevatten tenzij de Abonnee over wil gaan tot aankopen (toepassing van art. 9 hierna.)
8.5 De Abonnee is verplicht om op het einde van de Huurperiode de Items elk afzonderlijk in hun oorspronkelijke verpakking te verpakken en alle Items samen in de oorspronkelijke doos waarin het Speelgoedpakket in Ontvangst genomen was door de Abonnee, naar BingBox terug te sturen en ervoor te zorgen dat de Items beschermd zijn bij terugzending.
9.6 Ten behoeve van artikel 9.5, wordt van de Abonnee verwacht de doos waarin het Speelgoedpakket door BingBox naar de Abonnee verzonden is, goed bij te houden. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke verpakking van elk Item.

9. Koopoptie
9.1 De Abonnee heeft bij het einde van een Huurperiode de mogelijkheid om het Speelgoedpakket of een of meerdere Items ervan aan te kopen.
9.2 De Abonnee die gebruik wenst te maken van de Koopoptie, meldt zulks uiterlijk zeven werkdagen voor Inlever/omruildatum aan BingBox. De prijs van de Items wordt onverwijld door BingBox per e-mail aan de Abonnee meegedeeld, evenals de betalingsgegevens voor betaling via het Betaalplatform op de Website. Betaling dient te gebeuren binnen de 3 dagen na ontvangst van de betalingsgegevens.
9.3 In geval van uitoefening van de Koopoptie moet het betreffende item niet teruggezonden worden.
9.4 Bij gebreke aan tijdige betaling kan BingBox ervoor kiezen de Koopoptie als vervallen te beschouwen. BingBox meldt dit per e-mail aan de Abonnee. In dat geval is de Abonnee alsnog verplicht tot Terugzending van de betreffende Items. Art. 8.3 is in voorkomend geval van toepassing.
9.5 Uitoefening van de Aankoopoptie doet geen afbreuk aan de andere verplichtingen van de Abonnee op basis van deze Algemene Voorwaarden, zoals maar niet uitsluitend het verder betalen van het Abonnementsbedrag.
9.6 Het volgende Speelgoedpakket wordt pas verstuurd na ontvangst van betaling van de Koopprijs, dan wel na Terugzending bij toepassing van art. 9.4.
9.7 Verlies van een Speelgoedpakket of een Item ervan, of Terugzending van een beschadigd Speelgoedpakket of een Item ervan wordt gelijkgesteld met uitoefening van de Koopoptie.
9.8 BingBox behoudt zich bovendien het recht voor onmiddellijk en zonder ingebrekestelling of vergoeding een einde te stellen aan het Abonnement indien een Abonnee twee keer een Speelgoedpakket of een Item ervan verliest of beschadigd terugstuurt.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1 De Items en andere inhoud van de Speelgoedpakketten blijven de exclusieve eigendom van BingBox, tenzij en tot op het moment dat de Koopprijs betaald is, en de Abonnee bovendien voldaan heeft aan alle andere verplichtingen ten aanzien van BingBox, inclusief de betaling van alle openstaande bedragen, nalatigheidsinteresten en vergoedingen.
10.2 Bij niet betaling en niet-Terugzending behoudt BingBox zich het recht voor het Speelgoedpakket of de Items terug te halen op kosten van de Abonnee.

11. Klachten
11.1 Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, aan BingBox te worden meegedeeld als volgt : (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering : uiterlijk drie (3) dagen na de levering (b) in geval van verborgen gebreken : uiterlijk drie (3) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.
11.2 Klachten worden binnen de vooropgestelde termijnen aan BingBox meegedeeld per e-mail op [email protected]
11.3 De Abonnee zal het gebrekkige Speelgoedpakket of Item op instructie van BingBoxTerugzenden.
11.4 In geval een klacht gegrond is, zal BingBox het Speelgoedpakket of het gebrekkige Item onverwijld op haar kosten vervangen door verzending van een gelijkaardig Item naar het Postpunt en het afleveradres. Het gebruiksrecht op dit vervangende Item verstrijkt gelijktijdig met de Huurperiode voor de overige Items van het lopende Speelgoedpakket.
11.5 In geval een klacht ongegrond blijkt te zijn, behoudt BingBox zich het recht voor de kosten en schade die veroorzaakt werden door deze klacht, op de Abonnee te verhalen.
11.6 Beschadiging door de Abonnee zelf kan nooit aanleiding geven tot vervanging van het beschadigde Item. Integendeel zal art. 10.7 onverkort van toepassing zijn.

12. Waarborg en aansprakelijkheid
12.1 De Abonnee verklaart en wordt geacht te beschikken over alle nodige informatie en vaardigheden om de Items in het Speelgoedpakket correct en voorzichtig te gebruiken. Het is aan hem om indien nodig bijkomende informatie in te winnen en aan te vullen.
12.2 Ondanks het feit dat de informatie over de Items op de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in deze informatie binden BingBox niet. BingBox is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. BingBox is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
12.3 De foto’s op de Website hebben een decoratief karakter. De werkelijk geleverde Items kunnen afwijken van deze foto’s. Dit geeft geen aanleiding tot enige aanspraak van de Abonnee opzichtens BingBox.
12.4 BingBox kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het ongepaste, incorrecte, onvoorzichtige of onrechtmatige gebruik van het Speelgoedpakket en/of de afzonderlijke Items en andere onderdelen ervan.
12.5 BingBox is ook niet verantwoordelijk voor de veiligheidsvoorwaarden en kwaliteit van het Speelgoedpakket en/of het naleven van de veiligheidsvoorwaarden die door de producent van het Item vastgesteld werden. BingBox geeft geen bijkomende waarborg wat betreft het Speelgoedpakket en de Items ervan. Enkel de waarborg ten laste van de producenten van de Items is van toepassing.
12.6 BingBox staat bovendien enkel in voor rechtstreekse schade die het gevolg is van opzet of grove fout van harentwege. BingBox is niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtstreekse schade, van welke aard ook, door de Abonnee of door derden geleden.
12.7 BingBox is niet aansprakelijk voor virussen of andere schade aan een computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendommen van de Abonnee, ten gevolge van een bezoek aan of het gebruik van de Website, op welke wijze ook.
12.8 BingBoc is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van overmacht of fouten/nalatigheden van de Abonnee of derden bij het gebruik of anderszins hanteren van het Speelgoedpakket en/of de Items ervan.
12.9 Iedere contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van BingBox is bovendien beperkt tot het bedrag dat door de Abonnee effectief betaald werd in uitvoering van het Abonnement, ongeacht de omvang en de oorzaak van de schade.
12.10 Onverminderd dwingende wettelijke bepalingen wijst BingBox alle aansprakelijkheid af voor:

- -elke indirecte of gevolgschade
- verlies van omzet
- verlies van feitelijke of te verwachten winst
- verlies van contracten
- verlies van gebruik van geld
- verlies van verwacht spaargeld
- verlies van activiteiten
- verlies van productieve tijd
- verlies van kansen
- verlies van goodwill
- verlies van reputatie
- verlies van, schade aan of corruptie van data

12.11 BingBox is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen productie onderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan Items, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij BingBox hetzij diens leveranciers of service providers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

13. Herroepingsrecht
13.1 De Abonnee heeft het recht aan BingBox mee te delen dat hij afziet van het Abonnement, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de Registratie.
13.2 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Abonnee BingBox via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing het Abonnement te herroepen.
13.3 Om de herroepingstermijn na te leven moet de Abonnee zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
13.4 De Abonnee moet het Speelgoedpakket onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om het Abonnement te herroepen heeft meegedeeld, Terugzenden aan BingBox.
13.5 De directe kosten van het Terugzenden komen voor rekening van de Abonnee. BingBox mag deze inhouden op het reeds gestorte Abonnementsbedrag.
13.6 Indien het teruggestuurde Speelgoedpakket op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt BingBox zich het recht voor om de Abonnee aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van het Speelgoedpakket of een Item in het Speelgoedpakket die het gevolg is van het gebruik door de Abonnee of zijn aangestelde, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de Items van het Speelgoedpakket vast te stellen.
13.7 Enkel Speelgoedpakketten en Items die zich in de oorspronkelijke staat en in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen zullen worden teruggenomen. Voor de andere Items is art. 9.7 van toepassing.
13.8 In geval van herroeping zal BingBox alle tot op dat moment van de Abonnee ontvangen betalingen, exclusief de standaard leveringskosten, aan de Koper terugbetalen binnen maximum veertien (14) kalenderdagen nadat BingBox het Speelgoedpakket terug ontvangen heeft, onder afhouding van de terugstuurkosten en eventuele Koopprijs of schadevergoeding.
13.9 BingBox betaalt de Abonnee terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Abonnee de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Abonnee uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen de Abonnee voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

14. Persoonsgegevens
14.1 Door in te schrijven op een Abonnement via de Website, staat de Abonnee uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer en uitvoeren van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame door BingBox.
14.2 BingBox zal deze gegevens niet mogen overmaken aan derden, tenzij noodzakelijk voor de uitvoering van het Abonnement.
14.3 De Abonnee heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering.
14.4 De Abonnee heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden.

15. Bewijs
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: e-mail, back-ups, ...).

16. Slotbepalingen
16.1 Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.
16.2 Het niet onmiddellijk optreden door BingBox tegen een tekortkoming van de Abonnee, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van harentwege om zich later op deze tekortkoming te beroepen.
16.3 Op het Abonnement zijn geen andere bepalingen van toepassing dan deze Algemene Voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door BingBox
16.4 BingBox behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd aan te passen of aan te vullen. Alle wijzigingen van deze voorwaarden zullen online openbaar worden gemaakt. Voortzetting van gebruik van de Website zal echter worden beschouwd als aanvaarding van de nieuwe Algemene Voorwaarden.
16.5 De Abonnee is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de Website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de Abonnee bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en betalingen. De Abonnee aanvaardt dat BingBox niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van de Website of internet, als gevolg van voormelde risico’s.
16.6 De complete inhoud van de Website inclusief teksten, alle visuele elementen en geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is de eigendom van BingBox of de eigendom van diens leveranciers en dienstverleners, verwante ondernemingen, licentienemers en/of content-providers. Deze onderdelen zijn auteursrechtelijk of door andere rechten beschermd. Deze onderdelen mogen dan ook uitsluitend met de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van BingBox worden gebruikt.